Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groentig, de ontwerper uitgebrachte offertes en aanvaarde opdrachten, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de opdracht/werkzaamheden wijzigen, kan de prijsopgave door de Ontwerper worden gewijzigd.

Artikel 2 – UITVOERING OPDRACHT

 1. De opdrachtgever geeft de Ontwerper, van Groentig, alle informatie die hij nodig heeft voor uitvoering van de opdracht. De Ontwerper kan uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze informatie. Overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief.
 2. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij anders overeengekomen.
 3. De Ontwerper heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en /of publiciteit.

Artikel 3 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Ontwerper is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
 2. De Ontwerper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever. Ten aanzien van door de Ontwerper geleverde planten geldt het volgende: indien de planten binnen 1 maand na aanplant conform het ontwerp van de Ontwerper en met inachtneming van de verzorgadviezen, niet aanslaan, dan zal de Ontwerper zorgen voor vervanging of vergoeding van de betreffende planten, een en ander ter keuze van de Ontwerper.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de Ontwerper is beperkt tot het bedrag dat onder de door de Ontwerper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak geeft op vergoeding, maar de Ontwerper niettemin aansprakelijk is jegens de opdrachtgever, dan is de aansprakelijkheid van de Ontwerper beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende dienst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper tegen eventuele aanspraken van derde die verband houden met de werkzaamheden voor opdrachtgever.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 4 – BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen factureert de Ontwerper na de afronding van elk in de offerte genoemde onderdeel van de opdracht.
 2. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum. Wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichtingen aan de Ontwerper niet nakomt, heeft de Ontwerper het recht de werkzaamheden (i) te beëindigen of (ii) op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. De opdrachtgever mag de ontwerpen niet gebruiken totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 5 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 1. De opdrachtgever en de Ontwerper kunnen de opdracht op elk moment om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
 2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de Ontwerper de tot aan het moment van opzegging gemaakte kosten.

Artikel 6 – GESCHILLEN

 1. Op deze voorwaarden en op alle door de Ontwerper uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.